Een veilige school

Een veilige school
We zijn een school en willen kinderen graag veel leren. Een eerste vereiste daarvoor is dat we een veilige omgeving kunnen bieden. Wij vinden een goed pedagogisch klimaat heel belangrijk. In ons audit-rapport wordt ons pedagogisch klimaat met een goed beoordeeld. Met de beoordeling goed wordt bedoeld: iets waarin we opvallen en waarmee we ons onderscheiden van andere scholen. We zijn hier uiteraard heel trots op!
Doordat we weekopeningen met de hele school houden kennen alle kinderen elkaar en zijn we goed op de hoogte van wat een ieder bezighoudt. We bespreken tijdens de weekopeningen ook regelmatig regels en afspraken. Die houden we met elkaar langs de lat:
Is het goed voor jezelf? Is het goed voor de ander? Is het goed voor de school?
We vinden het heel belangrijk dat binnen onze school een klimaat heerst waarbinnen alle kinderen door medeleerlingen en leerkrachten geaccepteerd en gerespecteerd worden. Weten dat je gekend en gezien wordt is daarbij belangrijk voor een kind. Je mag zijn wie je bent. We zijn alert op discriminatie en pesten en we werken dagelijks aan het voorkomen ervan. Als een kind zich bij ons op school niet veilig voelt, willen we dit graag weten. We zullen dan direct ingrijpen volgens de stappen die we hebben beschreven in een protocol.
Pesten
Helaas komt pesten overal voor en zal dit ook bij ons op school gebeuren. Daarom hebben we een anti-pestbeleid geschreven, dat in mei 2019 is herzien. We vinden het ontoelaatbaar wanneer kinderen bij ons op school pesten of gepest worden. We besteden aandacht in de lessen aan het voorkomen van pesten. Als pestgedrag toch wordt gesignaleerd, wordt het direct aan de orde gesteld. In iedere groep worden afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Daarnaast worden er wekelijks lessen Sociaal emotionele vorming gegeven, waarbij het omgaan met elkaar regelmatig aan de orde wordt gesteld. We rekenen ook op medewerking van de ouders. Merkt u iets, kom naar school en praat erover met de leerkracht.
Groepsvorming
Aan het begin van het schooljaar staan de eerste weken in het teken van groepsvorming. We doen dan binnen de groep allerlei activiteiten om de groepsvorming te stimuleren. We maken afspraken hoe we met elkaar om gaan, we doen spelletjes, we gaan samen een klein uitstapje maken. We doen dit omdat we het belangrijk vinden dat de sfeer binnen een groep goed is. Natuurlijk besteden we ook gedurende het schooljaar aandacht aan dit onderwerp.
Toezicht op het plein
Voor schooltijd is er is een leerkracht aanwezig op het plein van 8:20 uur tot 8:30 uur. Tijdens de pauzemomenten zijn er twee leerkrachten op het plein. Ze houden toezicht op de spelende kinderen en zijn herkenbaar door het dragen van een hes. Kinderen die iets willen vragen kunnen bij hen terecht. We vinden het belangrijk dat er een goede sfeer heerst op het plein. Regelmatig praten we hierover met de kinderen en ook komt het onderwerp aan de orde binnen teamvergaderingen. Leerlingen komen niet voor schooltijd in het gebouw, tenzij anders is afgesproken. Als er iets dringends is kunnen leerlingen toestemming vragen om naar binnen te gaan aan de juf of meester op het plein.