Een veilige school

We zijn een school en willen kinderen graag veel leren. Een eerste vereiste daarvoor is dat we een veilige omgeving kunnen bieden. Wij vinden een goed pedagogisch klimaat , waarbij het gaat om termen als een veilige leeromgeving, het hanteren van (gedrags-)regels en het zorgen voor een uitdagende leeromgeving, heel belangrijk.
Pesten
Helaas komt pesten overal voor en zal dit ook bij ons op school gebeuren. Daarom hebben we een pestbeleid geschreven, dat in februari 2014 is herzien. We vinden het ontoelaatbaar wanneer kinderen bij ons op school pesten of gepest worden. We besteden aandacht in de lessen aan het voorkomen van pesten. Als pestgedrag toch wordt gesignaleerd, wordt het direct aan de orde gesteld. In iedere groep worden afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Daarnaast worden er wekelijks lessen Sociaal emotionele vorming gegeven, waarbij het omgaan met elkaar regelmatig aan de orde wordt gesteld. We rekenen ook op medewerking van de ouders. Merkt u iets, kom naar school en praat erover met de leerkracht.
Groepsvorming
Aan het begin van het schooljaar staan de eerste vier weken in het teken van groepsvorming. We doen dan binnen de groep allerlei activiteiten om de groepsvorming te stimuleren. We maken afspraken hoe we met elkaar om gaan, we doen spelletjes, we gaan samen een klein uitstapje maken. We doen dit omdat we het belangrijk vinden dat de sfeer binnen een groep goed is. Natuurlijk besteden we ook gedurende het schooljaar aandacht aan dit onderwerp.
Toezicht op het plein
Er is een leerkracht aanwezig op het plein van 8:20 uur tot 8:30 uur en van 13:05 uur tot 13:15 uur. In de pauze van 10:15 uur tot 10:30 uur zijn er twee leerkrachten op het plein. Ze houden toezicht op de spelende kinderen en zijn herkenbaar door het dragen van een oranje hes. Kinderen die iets willen vragen kunnen bij hen terecht. We vinden het belangrijk dat er een goede sfeer heerst op het plein. Regelmatig praten we hierover met de kinderen en ook komt het onderwerp regelmatig aan de orde binnen teamvergaderingen.
Leerlingen komen niet voor schooltijd in het gebouw, tenzij anders is afgesproken. Als er iets dringends is kunnen leerlingen toestemming vragen om naar binnen te gaan aan de juf of meester op het plein.
We vinden het heel belangrijk dat binnen onze school een klimaat heerst waarbinnen alle kinderen door medeleerlingen en leerkrachten geaccepteerd en gerespecteerd worden. Weten dat je gekend en gezien wordt is daarbij belangrijk voor een kind. Je mag zijn wie je bent.
We zijn alert op discriminatie en pesten en we werken dagelijks aan het voorkomen ervan. Als een kind zich bij ons op school niet veilig voelt, willen we dit graag weten. We zullen dan direct ingrijpen volgens de stappen die we hebben beschreven in een protocol.