Adaptief onderwijs

Het Stroomdal kiest voor adaptief onderwijs omdat er tussen kinderen veel verschillen zijn. Adaptief komt van het woord adaptatie dat “passend” of “erbij passend” betekent. Adaptief onderwijs gaat uit van de capaciteiten van de leerling en sluit daarbij aan. Ieder kind heeft recht op aandacht en instructie op zijn of haar niveau. Natuurlijk zitten hier organisatorische beperkingen aan. U zult begrijpen dat we niet iedere dag aan elk kind evenveel aandacht kunnen besteden, al zullen we ernaar blijven streven. We hebben een aantal organisatorische afspraken gemaakt om ons adaptieve onderwijs optimaal vorm te geven::
Structuur
  • Structuur vindt u bij ons terug in de manier waarop de lokalen ingericht zijn.
  • De leerkrachten zorgen er iedere dag weer voor dat de dagindeling duidelijk en zichtbaar aangegeven is. Bij de kleuters zijn dit dagritmekaarten, in de hogere groepen staat het dagschema op het bord. Ook staat per les aangegeven wat het doel van de les is.
  • We hebben duidelijke regels in de hele school.
  • De leerkrachten lopen standaard na het geven van instructie startrondes om de leerlingen op weg te helpen.
  • De leerkrachten geven extra instructie aan individuele leerlingen of kleine groepjes aan de instructietafel.
  • Na afloop van de les is de evaluatie belangrijk.
Interactie
Het positieve contact tussen de leerkracht en de leerlingen vinden wij heel belangrijk en is een bepalende factor voor het leren van een kind. Ook het zelfvertrouwen van een kind wordt mede gevormd door de interactie tussen de leerkracht en de kinderen en de kinderen onderling. We hebben hierover afspraken gemaakt en besteden hier regelmatig aandacht aan.
Goede instructie
Wij hechten grote waarde aan goede en passende instructie. Instructie kan op verschillende manieren worden gegeven. Er zijn kinderen die deze instructie niet nodig hebben. Zij mogen al aan het werk gaan. Daarnaast vindt instructie plaats aan de instructietafel voor individuele leerlingen of kleine groepjes. Niet ieder kind heeft dezelfde hoeveelheid instructie nodig. Wij spelen in op die verschillen.
Zelfstandige leerhouding
We vinden het belangrijk de zelfstandige leerhouding van onze leerlingen te bevorderen. Al vanaf de kleutergroepen wordt geoefend in zelfstandigheid. De opdrachten zijn door de leerkracht op het digitale kiesbord gezet en de leerlingen mogen zelf kiezen in welke volgorde en wanneer ze dit doen. In de hogere groepen is het kiesbord vervangen door een taakbrief. Kinderen leren zo hun werk te plannen en het werk zelfstandig te maken. Na afloop evalueren ze hoe ze gewerkt hebben. Bij ons op school krijgen de leerlingen vanaf medio groep 3 een taakbrief voor een dagdeel per week. In de loop van de jaren wordt dit verder uitgebreid totdat de leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Samenwerkend leren of coöperatief leren
Het team van Het Stroomdal heeft gedurende twee jaar een cursus coöperatief leren gevolgd. We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen samenwerken. Dit bevordert de sociale vaardigheden en er wordt regelmatig een beroep gedaan op kunnen samenwerken, zowel in het voortgezet onderwijs als later in de maatschappij. Daarnaast is het wetenschappelijk bewezen dat kinderen meer leren als ze actief betrokken samenwerken. Kinderen leren bij ons volgens afgesproken werkvormen samenwerken. Deze samenwerkingsvormen kunt u herkennen op posters die in de lokalen hangen. In de groepen 1 en 2 zijn de werkvormen uitgebeeld met lego-poppetjes. Het samenwerken is een onderdeel binnen dagelijks werken van de leerlingen geworden.